Smluvní podmínky poskytování „Garantovaného servisu“ tiskáren Lexmark – příloha faktury

Dodavatel se zavazuje provádět servis za těchto podmínek:
 1. Odběratel musí nahlásit požadavek opravy během normální pracovní doby tj. pondělí - pátek od 900 do 1800 h na mobilní telefon 604 129 777.
 2. Dodavatel vynaloží přiměřené úsilí do 4 hodin od obdržení hlášení poruchu prověřit a do dalších 4 hodin sdělit Odběrateli výsledek.
 3. Opravy budou prováděny v místě autorizovaného servisního střediska. Doprava zařízení od a k Odběrateli bude prováděna standardní spediční společností z adresy udané Odběratelem. Odběratel zodpovídá za řádné zabalení zařízení do originálního přepravního obalu nebo adekvátního náhradního. Příjezd technika k Odběrateli a oprava na místě není zahrnuta v ceně, avšak lze ji domluvit individuálně.
 4. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel bude veškeré opravy hardware provádět výměnou příslušných modulů, a že mohou být vyměněny všechny díly, které by mohly být možnou příčinou poruchy. Dodavatel bude servisovat pouze ta zařízení, která jsou uvedena včetně svých sériových čísel na faktuře jejíž přílohou jsou tyto podmínky.
 5. „Garantovaný servis“ se nevztahuje na opravy závad vzniklých v důsledku:
  a) neschválených změn či použití nevhodného spotřebního materiálu
  b) nesprávného použití, nedbalostí uživatele nebo nedodržením postupů uvedených dokumentace
  c) provozováním v nevhodném prostředí nebo jinými vnějšími vlivy (např. kolísání či poruchy napájení či klimatizace, oheň, voda, prach apod.)
 6. „Garantovaný servis“ rovněž nezahrnuje čištění a servisní údržbu zařízení provedenou nad rámec předepsaný výrobcem, dodávky či výměnu spotřebního materiálu jako jsou např. magnetická média, barvicí pásky, tonery, servisní kity a podobné položky, jejichž opotřebení odpovídá běžnému provozu.
 7. Dodavatel i Odběratel se zavazují veškeré informace a skutečnosti týkající se zejména dodaných služeb nebo jakékoli jeho části, činnosti druhé smluvní strany, jejich klientů, dodavatelů, zaměstnanců, hospodářské situace, know-how, které se on nebo jeho pracovníci dozvědí při provádění servisu, použít výhradně jen pro případ provedení servisních prací a zachovávat o takových skutečnostech přísnou mlčenlivost a utajení. Dodavatel i Odběratel se zavazují, že neumožní, aby se s těmito skutečnostmi seznámila jakákoli třetí osoba.
 8. Dodavatel je oprávněn použít k provedení servisu nebo jeho části třetí osoby, odpovídá však Odběrateli za provedení servisu jako celku.
 9. „Garantovaný servis“ zahrnuje veškeré náklady spojené s vykonáním práce jako např. pracovní výkony techniků v servisním středisku Dodavatele, použité náhradní díly a prostředky a přepravu zařízení do servisního střediska Dodavatele a zpět na Odběratelem udanou adresu. Není-li z nějakého důvodu možná oprava tiskárny do 48 hodin od doručení do servisního střediska, bude s Odběratelem na dobu opravy dohodnuto zapůjčení adekvátní náhradní tiskárny.
 10. Účinnost „garantovaného servisu“ začíná dnem úhrady fakturované částky na účet dodavatele. Není-li tato provedena v dohodnuté splatnosti, bude faktura stornována a s ní i všechny ostatní podmínky uvedené v této příloze. Trvání „garantovaného servisu“ je předem dohodnuto a uvedeno na faktuře, 60 dnů před jeho vypršením bude odběratel dotázán, zda má zájem o prodloužení na další období, což by bylo fakturováno obdobným způsobem samostatně.
 11. Dodavatel může pozastavit poskytování „garantovaného servisu“, jestliže je Odběratel v prodlení s úhradou dlužné částky vztahující se k servisovaným zařízením o více než 30 dnů nebo zásadním způsobem porušil některé ze zde uvedených podmínek.
 12. Úhradou fakturované částky za „garantovaný servis“ stvrzuje Odběratel svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami, které jsou nedílnou součástí faktury s „garantovaným servisem“.